Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa miejskiego parku w Tychowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

421 KBPobierz

2. SIWZ (plik w formacie WORD)

375 KBPobierz

3. SIWZ – (plik w formacie PDF)

432 KBPobierz

4. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (plik w formacie WORD)

304 KBPobierz

5. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (plik w formacie PDF)

222 KBPobierz

6. Załącznik nr 2– oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

23 KBPobierz

7. Załącznik nr 3 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

22 KBPobierz

8. Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

16.5 KBPobierz

9. Załącznik nr 5 – projekt umowy (plik w formacie WORD)

337 KBPobierz

10. Załącznik nr 5 – projekt umowy (plik w formacie PDF)

337 KBPobierz

11. Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

14.8 KBPobierz

12. Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

13.9 KBPobierz

13. Załącznik nr 8 – harmonogram rzeczowo- finansowy

26 KBPobierz

14. Załącznik nr 9 – oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

14.8 KBPobierz

15. Załącznik nr 10 – PFU wraz z załącznikami

58 MBPobierz

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 23.07.2019 r.

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 23.07.2019 r.

323 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań z dnia 24.07.2019 r.

Wyjaśnienie nr 2 do zapytań z dnia 24.07.2019 r.

307 KBPobierz

Wyjaśnienie nr 3 do zapytań z dnia 24.07.2019 r.

1.8 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

298 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

166 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

306 KBPobierz