Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Angelika Sak - młodszy referent

 1. przygotowanie materiałów i redagowanie składu „Tychowskich Wieści”,
 2. współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
 3. bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy na stronie internetowej www.tychowo.pl oraz na fanpage Facebook,
 4. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy, w tym: przygotowanie materiałów do „Regionów”, „Głosu Koszalińskiego”, współpraca z mediami w sprawach promocji imprez organizowanych  przez Gminę Tychowo,
 5. graficzne opracowywanie plakatów, banerów i innych materiałów na potrzeby Gminy,
 6. opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji Gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, współorganizacja imprez gminnych,
 7. współpraca z podmiotami, jak PSSE, Urząd Skarbowy, Stowarzyszenia, Fundacje,w zakresie promocji wydarzeń, akcji, naborów interesujących dla mieszkańców Gminy,  
 8. fotorelacja z inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Tychowo.
 9. obsługa medialna imprez i wydarzeń na terenie Gminy Tychowo, montaż wideo, realizacja filmowych relacji,
 10. współpraca z sołtysami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, grantów,
 11. monitorowanie projektów dla osób z niepełnosprawnościami.