Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

12.4 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

291 KBPobierz

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Tychowie

Ogłoszenie o zamówieniu

401 KBPobierz

SIWZ

89 KBPobierz

SIWZ

537 KBPobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

22 KBPobierz

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

207 KBPobierz

Załącznik nr 2 – oświadczenie – spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

23 KBPobierz

Załącznik nr 3 – oświadczenie – brak podstaw wykluczenia.

20 KBPobierz

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

16.7 KBPobierz

Załącznik nr 5 – wzór umowy

191 KBPobierz

Załącznik nr 5 – wzór umowy

120 KBPobierz

Załącznik nr 6 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

14.0 KBPobierz

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

198 KBPobierz

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

227 KBPobierz

Załącznik nr 8 - wykaz dostaw

14.6 KBPobierz