Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

11.4 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

291 KBPobierz

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Tychowie

Ogłoszenie o zamówieniu

394 KBPobierz

SIWZ

211 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

53 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

30 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

35 KBPobierz

Załącznik nr 4 - oświadczenie-grupa kapitałowa

28 KBPobierz

Załącznik nr 5 - wzór umowy

235 KBPobierz

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

28 KBPobierz

Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

195 KBPobierz

Załącznik nr 8 - wykaz dostaw

32 KBPobierz