Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do drogi wojewódzkiej nr 169 – ul. Targowej w Tychowie

Ogłoszenie o zamówieniu

405 KBPobierz

SIWZ

252 KBPobierz

SIWZ

0.9 MBPobierz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

42 KBPobierz

załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

34 KBPobierz

załącznik nr 3 - oświadczenie - spełnianie warunków udziału w postępowaniu

32 KBPobierz

załącznik nr 4 - grupa kapitałowa

29 KBPobierz

załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

31 KBPobierz

załącznik nr 6 - wzór umowy

150 KBPobierz

załącznik nr 7 - harmonogram

43 KBPobierz

załącznik nr 8 - oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

28 KBPobierz

załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa

8.8 MBPobierz

załącznik nr 10 - przedmiar robót

330 KBPobierz

załącznik nr 11 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

0.9 MBPobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

13.0 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

46 KBPobierz

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

44 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

301 KBPobierz