Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 17 września 2019 r.”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu27 września 2019 r.”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/82/19 “Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek dla których Gmina Tychowo jest organem prowadzącym w roku szkolnym 2018/2019”

556 KBPobierzPodgląd pliku

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Informacja z działalności Burmistrza okresie międzysesyjnym i wystąpienia zaproszonych gości”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/83/19 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/84/19 “podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/85/19 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/86/19 “podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/87/19 “podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/88/19 “podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Tychowo z Miastem Bialogard w zakresie wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt"

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/89/19 “podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowa”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIV/90/19 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tychowo”

555 KBPobierzPodgląd pliku