Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 29 października 2019

552 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/91/19 “zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/92/19 “w sprawie zatwierdzenia Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tychowo na 2020 rok”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/93/19 “w sprawie przyjęcia rocznego Gminnego Programu Współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowym i oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego w 2020r,”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/94/19 “w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadmi ”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/95/19 “w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/96/19 “w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/97/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym,oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tychowo”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/98/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer V/99/19 “w sprawie zasad ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na obszarze Gminy Tychowo”

552 KBPobierzPodgląd pliku