Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej w Tychowie”

554 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/100/19 “Uchwała w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020-2031”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/101/19 “Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 rok”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/102/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/103/19 “w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tychowo na lata 2020-2022”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/104/19 “w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/105/19 “w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tychowo”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVI/106/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tychowie”

553 KBPobierzPodgląd pliku