Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Tychowo, dla dzialki nr 153/11 w obrębie 0042 Tychowo oraz dla działki nr 349/4 w obrębie 0039 Podborsko ”

552 KBPobierzPodgląd pliku

“Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tychowie”

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Tychowie”

551 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystapienia oficjalne”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/107/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2019 r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/108/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/109/19 “w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tychowo na rok szkolny 2019/2020”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/110/19 “w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tychowo.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/111/19 “w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/112/19 “w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Tychowo, dla działki nr 153/11 w obrebie 0042 Tychowo oraz dla działki nr 349/4 w obrębie 0039 Podborsko ”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/113/19 “zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tychowie”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/114/19 “w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tychowie na 2020 rok”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/115/19 “w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie na 2020 rok”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVII/116/19 “w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Tychowie na 2020 rok”

553 KBPobierzPodgląd pliku
553 KBPobierzPodgląd pliku