Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 30 grudnia 2019 roku

552 KBPobierzPodgląd pliku

Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady i komisji Rady Miejskiej w Tychowie za 2019 rok

551 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/117/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 rok

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/118/20 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Tychowo

549 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/119/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/120/20 w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z organiczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2019-2020

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/121/20 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Tychowie

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/122/20 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/123/20 w sprawie określenia warunków bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XVIII/124/20 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tychowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

552 KBPobierzPodgląd pliku