Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała numer “sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XX/131/20 “zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym W Tychowie”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XX/132/20 “w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XX/134/20 “w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Tychowo za 2019”

591 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XX/135/20 “w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi na 2019”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XX/136/20 “w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane”

554 KBPobierzPodgląd pliku
555 KBPobierzPodgląd pliku