Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Miejskiej”

553 KBPobierzPodgląd pliku

“Infomacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/125/20 “w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tychowo za 2019 r.”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/126/20 “w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tychowa z realizacji "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Tychowo na lata 2019-2021" za 2019 rok”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/127/20 “w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tychowo za 2019 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/128/20 “w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo w 2020 roku”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/129/20 “w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową Straż Pożarną lub gminę”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XIX/130/20 “w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów ”

553 KBPobierzPodgląd pliku