Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.8.2020.BK - „Przebudowa drogi gminnej w Liśnicy”

Ogłoszenie o zamówieniu

405 KBPobierz

SIWZ

249 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

44 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

35 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie - spełnianie warunków udziału w postępowaniu

32 KBPobierz

Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa

30 KBPobierz

Załącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

31 KBPobierz

Załącznik nr 6 - projekt umowy

158 KBPobierz

Załącznik nr 7 - harmonogram robót

61 KBPobierz

Załącznik nr 8 - oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

28 KBPobierz

Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa

2.5 MBPobierz

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

47 KBPobierz

Załącznik nr 11 - STWiORB

1.2 MBPobierz

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 28.07.2020 r.

Wyjaśnienie nr 1 do zapytań z dnia 28.07.2020 r.

13.4 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

450 KBPobierz