Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uchwała numer XXI/137/20 “uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tychowa wotum zaufania”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/138/20 “uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Tychowo na dzień 31 grudnia 2019 r, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/139/20 “uchwała w sprawie absolutorium Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2019”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/140/20 “uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2020-2031”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/141/20 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/142/20 “uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/143/20 “uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tychowo”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/144/20 “uchwała w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2021-2023”

556 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/145/20 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tychowie”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/146/20 “uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłat diet radnym i sołtysom”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/147/20 “uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Tychowa wyróżniającym się absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Tychowo”

556 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/148/20 “uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii publicznych dróg gminnych”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/149/20 “uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tychowo”

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXI/150/20 “uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tychowo”

554 KBPobierzPodgląd pliku