Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie

Urząd Miejski w Tychowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.tychowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2008-08-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Piotr Tokarski, informatyk@tychowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 316 02 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyłączenia

 • Częściowo zgodna - Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem wyłaczęń jest fakt, iż zostały tak opublikowane przed wejściem ustawy w życie. Jesteśmy w trakcie zmiany tych załączników na odpowiednie co zajmie jeszcze jednak trochę czasu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Tokarski.
 • E-mail: informatyk@tychowo.pl
 • Telefon: 943160260

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Tychowie
 • Adres: ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo
 • E-mail: umig@tychowo.pl
 • Telefon: 943160250

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Tychowie mieści się w 1 budynku.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Bobolickiej 17. Do wejścia prowadzą schody. Na dole przy wejściu jest dzwonek, którym można przywołać urzędnika. W budynku nie ma windy.
Biuro podawcze znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek słada się z dwóch kondygnacji.
W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Urzędu Miejskiego w Tychowie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.