Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:           

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowy wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych   z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,              
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 % do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², która została zabudowana w co najmniej 70 % zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m², do Burmistrza Tychowa w terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału dostarczając do Urzędu Miejskiego w Tychowie  wypełnione oświadczenie.

Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną wyżej regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Burmistrz Tychowa, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wysokość przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, na konto bankowe Gminy Tychowo wskazane w informacji.

Oświadczenie dostępne jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na stronie internetowej tychowo.pl, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie – pokój nr 20.                                               

Wypełnione oświadczenie należy przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Bobolicka 17, 78-220  Tychowo. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego  przy ul. Bobolickiej 17, w pokoju nr 20 lub pod numerem telefonu 94 3160 276.

 

Oświadczenie

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

45 KBPobierzPodgląd pliku