Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271B.11.2020.BK - „Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu

393 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - wykaz PPE

75 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - oświadczenie brak podstaw wykluczenia

22 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - projekt umowy

123 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 - pełnomocnictwo

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienia do zapytań nr 1 z dnia 06.10.2020 r.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do zapytań nr 2 z dnia 07.10.2020 r.

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.10.2020 r.

85 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2020 r.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - obowiązujący od 08.10.2020 r.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - projekt umowy - obowiązujący od dnia 08.10.2020 r.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

51 KBPobierzPodgląd pliku

Poprawiona informacja z otwarcia ofert

51 KBPobierzPodgląd pliku