Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

BURMISTRZ TYCHOWA, UL. BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: DO SPRAW BUDOWNICTWA W REFERACIE NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

 1. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 1. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
 2. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie planowanych inwestycji gminnych,
 3. opracowywanie inwestycyjnych planów rzeczowo-finansowych
 4. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji gminnych,
 5. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 6. organizacja odbiorów końcowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy i uczestnictwo w komisjach odbiorowych,
 7. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 8. koordynowanie zadań związanych z okresowymi przeglądami obiektów budowlanych będących własnością Gminy,
 9. prowadzenie ewidencji dróg gminnych
 10. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
 11. przygotowywanie wniosków i projektów związanych ze zmianą kategorii dróg i ulic.
 12. koordynowanie zadań związanych z okresowymi przeglądami placów zabaw i innych budynków użyteczności publicznej oraz zakładanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie – książki i karty obiektu
 13. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia gminnego – urząd miejski, infrastruktura sportowo – rekreacyjna, gminne budynki użyteczności publicznej itp.
 14. zapewnienie dokonywania kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowo spalinowych i przewodów wentylacyjnych w budynku Urzędu,
 15. kompletowanie i składanie dokumentacji do starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 16. merytoryczne rozliczanie inwestycji gminnych finansowanych ze środków własnych i zewnętrznych,
 17. doraźne sporządzanie projektów planów zagospodarowania terenów wokół budynków Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
 18. zapewnienie dokonywania pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie od: 02 listopada 2020 r.

Pełny wymiar czasu pracy.

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu oraz na terenie Gminy Tychowo. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy. Korytarze o odpowiedniej szerokości umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany do przemieszczania się wózkiem inwalidzkim pomiędzy kondygnacjami z uwagi na brak windy. Wejście do budynku nieprzystosowane do wózków inwalidzkich. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stanowisko pracy: związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku między kondygnacjami, kontaktem z klientem, współpracą z pracownikami Urzędu, rozmowami telefonicznymi i pracą w terenie.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 • prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na takim lub podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • odpowiedzialność, obowiązkowość, wnikliwość i zaangażowanie, rzetelność,
 • systematyczność, punktualność, komunikatywność i uprzejmość,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (curriculum vitae) oraz list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty jak: życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 1. Informacje pozostałe:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko ds. budownictwa ” oraz adresem zwrotnym należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tychowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo

w terminie do dnia 19 października 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu) do godz. 14.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie drugiego etapu – rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych zostaną powiadomione o tym fakcie listownie.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(bip.tychowo.pl)

Burmistrz Tychowa zastrzega sobie, że w każdym czasie ma prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Urząd Miejski w Tychowie (ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - Pani/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze, a następnie danę będą przechowywane przez 5 lat w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących archiwizacji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się drogą elektroniczną przez skrzynkę pocztową: iod@tychowo.pl

Dane kontaktowe w sprawie naboru:

Inspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Miejskim w Tychowie, tel.: 94-31-60-281

Tychowo, 07 października 2020 r.

Kwestionariusz kandydata

38 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach nierozstrzygniętego I naboru do NBŚ

Wyniki

30 KBPobierzPodgląd pliku