Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 27 października 2020 r.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020r,

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tychowo na 2021 rok,

43 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025,

42 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021,

43 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,

41 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej,

40 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2021-2023,

44 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tychowo

40 KBPobierzPodgląd pliku