Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie

551 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym i wystąpienia oficjalne

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/182/90 “Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2021-2032

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/183/90 “ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021r.”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/184/20 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2020 r.”

552 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/185/90 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będacych własnością Gminy Tychowo oraz w sprawie zasad ustalania związanych z tym opłat”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/186/20 “Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia odpadów atmosferycznych”

551 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/187/20 “Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tychowo na 2021 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/188/20 “Podjęcie uchwały w sprawie ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Tychowie na 2021 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/189/20 “Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tychowie na 2021 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXIX/190/20 “Podjecie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Tychowie na 2021 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku