Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Wycofanie z porządku pkt.2 Wręczenie przez Burmistrza dyplomów nagrodzonym sportowcom Gminy Tychowo za 2020 r.”.

553 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 29 grudnia 2020 r.”.

553 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Tychowie za 2020 r.”.

552 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym.”.

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXX/191/21 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXX/192/21 “Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.”

553 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXX/193/21 “Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku”

554 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała “Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Tychowo”

638 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXX/195/21 “Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tychowo na lata 2021-2025”

554 KBPobierzPodgląd pliku