Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 22 grudnia 2020 r. (uzupełniony 11.02.2021 r.) Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”

  Szczecin, 12 lutego 2021 r.
AP-4.7820.223-3.2020.MM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że na wniosek z 22 grudnia 2020 r. (uzupełniony 11.02.2021 r.) Pana Roberta Jastrzębskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek. Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
Powiat koszaliński, gmina Biesiekierz, obręb Stare Bielice:
dz. nr.: 213/39, 213/36, 262/5, 262/6, 263/3, 261, 264, 260/7, 260/12, 266/6, 265/4, 265/5, 265/17, 259, 254/7, 254/9, 254/8, 256, 257/4, 257/13, 257/14, 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/6, 257/10, 257/12, 258, 214/41, 214/36, 213/38, 213/35, 214/5, 214/34, 214/4, 241/4
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Niekłonice:
dz. nr.: 93, 92, 89, 64, 62, 61, 34/1, 212, 211, 210, 58, 57, 56/3, 55, 38, 33, 13/7, 13/2, 9
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Giezkowo:
dz. nr.: 7/4, 7/5, 23, 8/19, 17/5, 42, 51/1, 17/1, 12/2, 13, 15/10, 16, 17/4, 18, 30, 37, 36, 35/1, 22/3
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Dunowo:
dz. nr.: 92/6, 93, 94/3, 15
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Strzekęcino:
dz. nr.: 24, 51, 10/2, 27/1, 21/1, 48, 23, 14/4, 68, 14/5, 20/1, 12, 1/27, 1/26, 56, 10/24, 46, 5/14, 15, 8/3, 167/2
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Niedalino:
dz. nr.: 9/4, 21, 25/1, 19/52, 19/53, 150/3, 18/16, 18/10, 18/12, 18/13, 18/14, 18/3, 260/7, 89/3, 260/6, 281, 280, 288, 297/1
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Zegrze Pomorskie:
dz. nr.: 279, 278, 287, 286, 289/1, 289/2, 141/30

Powiat białogardzki, gmina Tychowo, obręb Zaspy Wielkie:
dz. nr.: 18/1, 18/4, 24

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla obowiązku budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:
Powiat koszaliński, gmina Biesiekierz, obręb Stare Bielice:
dz. nr.: 262/3, 261, 266/4, 729/1, 735, 264, 266/6, 260/12, 265/4, 265/5, 259, 257/4, 257/13, 257/15, 257/16, 257/17, 257/6, 257/12, 258, 241/5
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Niekłonice:
dz. nr.: 92, 64, 62, 89, 250/1, 87/8, 250/5, 250/15, 250/16, 250/17, 250/9, 250/14, 61, 54/18, 55, 210, 34/1, 57, 56/2, 37, 35, 33, 13/7, 9
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Giezkowo:
dz. nr.: 7/5, 23, 8/19, 17/5, 17/1, 13, 16, 15/10, 30, 17/4, 18, 36, 22/3
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Dunowo:
dz. nr.: 92/6, 93, 94/3, 15
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Strzekęcino:
dz. nr.: 24, 51, 25, 52, 21/1, 48, 63, 68, 14/4, 20/1, 12, 1/27, 1/26, 56, 10/24, 46, 15, 167/2,
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Niedalino:
dz. nr.: 21, 9/4, 25/1, 19/52, 150/3, 18/10, 18/13, 260/6, 281, 280, 297/1, 297/2, 288
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Zegrze Pomorskie:
dz. nr.: 279, 287, 286, 289/1
Powiat białogardzki, gmina Tychowo, obręb Zaspy Wielkie:
dz. nr.: 18/1

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Giezkowo:
dz. nr.: 50/5
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Dunowo:
dz. nr.: 91
Powiat koszaliński, gmina Świeszyno, obręb Niedalino:
dz. nr.: 260/8, 89/2, 260/5

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić na miejscu, tj. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4) oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316) – między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa.


Dane do kontaktu:
adres e-mail: mmituta@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl
numer telefonu: 91-43-03-470 lub 91-43-03-476