Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu

548 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym

549 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 rok

549 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

550 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Tychowa Panu Tadeuszowi Burkowi

550 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tychowo za 2020r.

550 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Dębno”

550 KBPobierzPodgląd pliku

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo.

549 KBPobierzPodgląd pliku