Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 27.05.2021

871 KBPobierzPodgląd pliku

Przeprowadzono głosowanie w sprawie “Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym”

874 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/230/21 “podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tychowa wotum zaufania”

870 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/231/21 “podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Tychowo na dzień 31 grudnia 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2020”

875 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/232/21 “podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Tychowo za rok 2020”

868 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/233/21 “podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tychowo na lata 2021-2032”

875 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/234/21 “podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/237/21 “podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tychowo na rok szkolny 2021/2022”

876 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XXXVI/240/21 “podjęcie uchwały w sprawie wsparcia działań na rzecz wprowadzenia uśrednienia ceny wody i ścieków na terenie Gminy Tychowo,”

871 KBPobierzPodgląd pliku
871 KBPobierzPodgląd pliku
871 KBPobierzPodgląd pliku
875 KBPobierzPodgląd pliku
871 KBPobierzPodgląd pliku