Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

PF.271B.6.2021.ŻZO - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie do 1 500 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

113 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

57 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - opis przedmiotu zamówienia

44 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty

57 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - informacje dotyczące sytuacji finansowej Gminy

672 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - uchwała Nr LXVIII.308.Z.2021-1

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - uchwała Nr XVII.117.Z.2021

281 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

56 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia.

276 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-N 2018

264 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-N 2019

263 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-N 2020

263 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-Z 2020

103 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-NDS 2020

163 KBPobierzPodgląd pliku

Rb-28S 2020

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Rb-27S 2020

813 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LXXII.322.Z.2020 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Tychowo na 2021 r.

148 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LXXII.324.Z.2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tychowo na 2021 rok

142 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR II.21.Z.2021 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tychowo

146 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR LXII.285.Z.2021 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Tychowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tychowo za pierwsze półrocze 2021 r.

212 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec ZUS i US

194 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

40 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

141 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

146 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

120 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

61 KBPobierzPodgląd pliku