Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

“Wprowadzenie przez Przewodniczącego Rady autopoprawki co do treści do projektu uchwały w sprawie ustalenia wyngnagrodzenia dla Burmistrza Tychowa”.

869 KBPobierzPodgląd pliku

“Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Tychowie odbytej w dniu 26 października 2021”.

871 KBPobierzPodgląd pliku

“Informacja o działalności Burmistrza Tychowa w okresie międzysesyjnym”.

873 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/263/21 “zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Tychowo na 2021r.”

873 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/264/21 “w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

870 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/265/21 “w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Tychowo na 2022 rok,”

876 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/266/21 “w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Tychowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r.”

872 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/267/21 “w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tychowa”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/268/21 “w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/269/21 “w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tychowo w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu”

874 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/70/21 “w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze miasta i gminy Tychowo na lata 2021-2023”

872 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/271/21 “w sprawie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Tychowo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Regionalne Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą w Białogardzie”

874 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/272/21 “w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Tychow,o dla działki nr 153/11 w obrębie 0042 Tychowo oraz działki nr 349/4 w obrębie 0039”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/273/21 “w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychowo”

871 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/274/21 “w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cementarzy komunalnych" oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Tychowo”

869 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała numer XLI/275/21 “w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na ty wierzytelności Gminy Tychowo i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należnośc i pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie z tytułu zadań własnych i niepodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa”

871 KBPobierzPodgląd pliku