Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

KOMUNIKAT

Debata nad Raportem Gminy Tychowo za 2021 rok odbędzie się na XLVII Sesji Rady Miejskiej w Tychowie, która odbędzie się 22 czerwca 2022 roku o godz. 10.00. Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie ”do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.” (§ 26 ust.5 Statutu Gminy Tychowo)

Raport o stanie gminy za 2021

Wzór listy poparcia zgłoszenia do udziału w debacie