Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271.13.2022.LOK - Przebudowa drogi gminnej – ul. Dolnej w Tychowie

SWZ

100 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy - nieaktualny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1b - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór wykazu wykonanych zamówień

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór wykazu osób

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - informacja o ochronie danych osobowych

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - dokumentacja projektowa

156 MBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

56 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

373 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy - zmieniony

93 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

144 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

115 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

51 KBPobierzPodgląd pliku