Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Załącznik - wzór formularza cenowego (aktualny od 21.07.2022 r.)

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

58 KBPobierzPodgląd pliku

NBŚ.271.14.2022.BK - Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Tychowo

SWZ

54 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza cenowego (nieaktualny)

16.4 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1 b - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Istotne postanowienia umowy (nieaktualny)

101 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Szczegółowy opis punktów poboru gazu

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Informacja o ochronie danych osobowych

27 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych

263 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

134 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

11.4 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

92 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ oraz informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ oraz informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zmienione z dniem 22.07.2022 r. istotne dla stron postanowienia umowy

102 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

144 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

56 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

495 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

65 KBPobierzPodgląd pliku