Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271.11.2022.LOK - Budowa drogi rowerowej z centrum miejscowości Tychowo do miejscowości Borzysław – gm. Tychowo

Ogłoszenie o zamówieniu

127 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

118 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy

109 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór formularza oferty

32 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 1b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór wykazu wykonanych zamówień

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - wzór wykazu osób

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - przedmiar

651 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - dokumentacja projektowa

210 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - decyzja ZRID

9.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - informacja o ochronie danych osobowych Pzp

34 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

56 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ

111 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ 2

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

142 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

182 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

167 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

67 KBPobierzPodgląd pliku