Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271.16.2022.LOK - Przebudowa drogi gminnej – ul. Dolnej w Tychowie

Ogłoszenie o zamówieniu

126 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ

100 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - projekt umowy

94 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór formularza oferty

32 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału z postępowania

28 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik 1b - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

29 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór wykazu wykonanych zamówień

30 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - wzór wykazu osób

29 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - informacja o ochronie danych osobowych Pzp

34 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik - dokumentacja projektowa

156 MBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania

56 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

406 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - projekt umowy - zmieniony

100 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

56 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

142 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

Informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy

89 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

67 KBPobierzPodgląd pliku