Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

   Burmistrz
   Robert Falana   
   tel.: (094) 311-51-30 wew. 251

   Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności:

 1. prawidłowe określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy wszystkich komórek organizacyjnych urzędu,
 2. ustalanie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
 3. stosowanie właściwej polityki kadrowej w urzędzie preferującej odpowiednie kwalifikacje i kompetencje,
 4. dobra organizację kontroli i skuteczne egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 6. nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem spraw obywateli, w tym także skarg,
 7. organizacja obsługi prawnej urzędu,
 8. wykonywanie funkcji organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe,
 9. realizacja zadań Szefa OC Gminy i Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 10. realizacja zadań w zakresie obronności.


    Burmistrz ponadto

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. wydaje decyzje w zakresie administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,
 4. może upoważnić Zastępcę Burmistrza, Sekretarza oraz innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej,
 5. ogłasza uchwały budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania niezwłocznie po podjęciu i zatwierdzeniu,
 6. nadzoruje realizację budżetu gminy,
 7. przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,
 8. przedkłada właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową,           
 9. uchwałę w sprawie  absolutorium  oraz inne uchwały Rady i własne zarządzenia objęte zakresem nadzoru RIO – w ciągu 7 dni od ich podjęcia,
 10. realizuje zadania zarządzania kryzysowego.