Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Referat Planowania i Finansów

Referat Planowania i Finansów

Skarbnik
Żaneta Zienkiewicz-Osiecka

Tel. 0-94 3160254

 1. opracowywanie projektów budżetu gminy oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem Gminy (budżet i jego zmiana, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiana),
 3. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy,
 4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji,
 5. kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu Gminy,
 6. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Tychowo w zakresie planowania i realizacji budżetu,
 8. nadzorowanie, organizacja i koordynacja pracy Referatu Planowania i Finansów,
 9. przygotowywanie projektów zmian w budżecie Gminy w ramach upoważnień udzielonych Burmistrzowi,
 10. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 11. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 12. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 13. dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy oraz opracowywanie informacji i sprawozdań w tym zakresie dla potrzeb Rady Miejskiej,
 14. prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej w jednostkach organizacyjnych gminy, przedkładanie wniosków Burmistrzowi,
 15. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.


Inspektor
Jadwiga Gryga
TEL. 0-94 3160255

I. Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową,
 2. dekretowanie wyciągów bankowych oraz kompletowanie dowodów księgowych i nadzór nad należytym przechowywaniem tych dokumentów,
 3. uzgadnianie co miesiąc kont analitycznych z syntetycznymi, sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, należności i zobowiązań,
 4. analizowanie realizacji wpływów z tytułu podatków i innych dochodów,
 5. prowadzenie ewidencji dochodów należnych Skarbowi Państwa i terminowe ich rozliczanie,
 6. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacie podatków,
 7. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, których stroną jest Inspektor ds. wymiaru podatków Agnieszka Jackowska lub osoby z nią związane (rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli),
 8. prowadzenie ewidencji pojazdów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych,
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz sprawowanie kontroli nad ewidencją i wykorzystaniem tych środków w jednostkach organizacyjnych gminy,
 10. dokonywanie umorzeń (amortyzacji) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 11. organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego, rozliczanie ich oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 12. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Skarbnika Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

 


Inspektor
Anna Naporowska
Tel. 0-94 3160257

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz przygotowanie ich do zapłaty,
 2. bieżące sporządzanie przelewów i analizowanie obrotów na rachunkach bankowych gminy,

 3. sporządzanie list wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz rozliczeń i ewidencji podatków i składek naliczanych od wynagrodzeń, sporządzenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych do urzędów skarbowych i ZUS,

 4. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, sporządzanie list wypłat tych świadczeń oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie,

 5. kompletowanie dokumentów i przygotowywanie wniosków do refundacji wynagrodzeń i składek ZUS, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych,

 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń, podatków i składek,

 7. rozliczanie finansowe dodatków mieszkaniowych,

 8. przygotowywanie umów i porozumień dotyczących udzielanych i otrzymywanych dotacji oraz  rozliczanie tych środków,

 9. rozliczanie finansowe społecznych komitetów,

 10. prowadzenie ewidencji i rozliczeń związanych z podatkiem VAT,


Inspektor
Krystyna Dziedzic-Stasiło
Paulina Klewin
Inspektor
Tel. 0-94 3160257

 

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz przygotowywanie ich do zapłaty,

 2. bieżące sporządzanie przelewów i analizowanie obrotów na rachunkach bankowych gminy,

 3. sporządzanie list wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz rozliczeń i ewidencji podatków i składek naliczanych od wynagrodzeń, sporządzenie wymaganych dokumentów rozliczeniowych do urzędów skarbowych i ZUS,

 4. ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych, sporządzanie list wypłat tych świadczeń oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie,

 5. prowadzenie ewidencji wypłaconych diet i kosztów podróży radnych i sołtysów oraz sporządzanie informacji obowiązujących w tym zakresie,

 6. kompletowanie dokumentów i przygotowywanie wniosków do refundacji wynagrodzeń i składek ZUS, sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych,

 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń, podatków i składek,

 8. przygotowanie druków ścisłego zarachowania, prowadzenie ich ewidencji oraz rozliczanie sołtysów z pobranych kwitariuszy i świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

 9. naliczanie i terminowe odprowadzanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

 


Inspektor
Agnieszka Jackowska

Tel. 0-94 316025

 1. sporządzanie wymiaru podatków dla osób fizycznych i prawnych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego określenia wymiaru i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

 2. prowadzenie ewidencji podań dotyczących odwołań od wymiaru podatku, zawieszenia działalności rolnej, ulg i innych przyczyn mających wpływ na wysokość wymiaru oraz sporządzanie decyzji dotyczących wymiaru podatku,

 3. prowadzenie (uaktualnianie) zmian geodezyjnych w ewidencji podatkowej,

 4. wydawanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym podatnika,

 5. prowadzenie kontroli zgodności deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym, kontroli wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego i innych kontroli dotyczących należności podatkowych,

 


 

Zastępca Skarbnika
Irena Kozłowska

Tel. 0-94 3160256

 

I. Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:

 1. prowadzenie urządzeń księgowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową,
 2. dekretowanie wyciągów bankowych,
 3. kompletowanie dowodów księgowych oraz nadzór nad należytym przechowywaniem tych dokumentów,
 4. uzgadnianie co miesiąc kont analitycznych z syntetycznymi, sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków,
 5. dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy oraz opracowywanie informacji i sprawozdań w tym zakresie,
 6. prowadzenie egzekucji należności podatkowych – wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich bieżąca aktualizacja, prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
 7. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 8. rozliczanie sołtysów z inkasa podatków i opłat,
 9. naliczanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązania pieniężnego,
 10. prowadzenie kontroli finansowych wewnętrznych, jednostek organizacyjnych gminy oraz kontroli wykorzystania dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
 11. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem egzekucji należności podatkowych – terminowym wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich bieżącą aktualizacją, prowadzeniem postępowania zabezpieczającego,
 12. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnika Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.Inspektor
Iwona Benedykczak
Tel. 94 3160256

 

 1. prowadzenie ewidencji (rejestrów) podań, wniosków podatników dotyczących zmian wysokości zobowiązań podatkowych,

 2. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących ww. podań i wniosków,

 3. prowadzenie kontroli zgodności deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym i innych kontroli dotyczących należności podatkowych,

 4. prowadzenie postępowań i sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej,

 5. prowadzenie egzekucji należności podatkowych – wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich bieżąca aktualizacja, prowadzenie postępowania zabezpieczającego,

 6. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,


 

Inspektor

Klaudia Drapała

TEL. 94 3160274

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o plan kont oraz klasyfikację budżetową,

 2. dekretowanie wyciągów bankowych oraz kompletowanie dowodów księgowych i  należyte ich przechowywanie,

 3. uzgadnianie co miesiąc kont analitycznych z syntetycznymi,

 4. prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 5. prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłaty – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie i  prowadzenie postępowań wynikających z obowiązujących przepisów,

 6. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 7. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w zakresie przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentami potwierdzającymi dane w nich zawarte, przygotowywanie koniecznych decyzji w tym zakresie,

 8. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w zakresie prowadzenia ewidencji deklaracji i ich korekt,

 9. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami w zakresie utworzenia ewidencji płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,