Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Gospodarka Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Jan Kapuściński - Kierownik Referatu
Tel. 94 3160259


Zakres obowiązków i uprawnień:

 1.   Koordynowanie i kierowanie pracą referatu,
 2. Nadzór nad pracą podległych pracowników,
 3. przygotowywanie pełnej dokumentacji związanej z prawem zamówień publicznych, organizacja przetargów, merytoryczne sprawdzanie ofert co do zgodności z zamówieniem oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 4. udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z prowadzeniem postępowania zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie planowanych inwestycji gminnych,
 6. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z wykazem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
 7. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w Gminie,
 8. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 9. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 10. kompletowanie i składanie dokumentacji do starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 11. merytoryczne rozliczanie inwestycji gminnych finansowanych ze środków własnych i zewnętrznych,
 12. doraźne sporządzanie projektów planów zagospodarowania terenów wokół budynków Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
 13. organizacja odbiorów końcowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy i uczestnictwo w komisjach odbiorowych.
 14. udział w pracach zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej powiatu białogardzkiego.
 15. prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz:
  a)    dokonywanie wszystkich, wymaganych prawem przeglądów – gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
  b)    prowadzenie ksiąg dróg gminnych i stała ich aktualizacja,
  c)    planowanie remontów dróg gminnych i kosztorysowanie tych prac
  d)    występowanie z wnioskiem do odpowiednich organów o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. przygotowywanie wniosków i projektów związanych ze zmianą kategorii dróg i ulic.
 17. prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego.
 18. dokonywanie okresowych przeglądów placów zabaw i innych budynków użyteczności publicznej oraz zakładanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie – książki i karty obiektu
 19. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia gminnego – urząd miejski, infrastruktura sportowo – rekreacyjna, gminne budynki użyteczności publicznej itp.
 20. zapewnienie dokonywania kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowo-spalinowych i przewodów wentylacyjnych w budynku Urzędu,
 21. zapewnienie dokonywania pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnych.
 22. terminowe sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i innych organów w zakresie określonym w zakresie czynności.
 23. codzienny odbiór poczty na nośnikach elektronicznych w programach pocztowych i e-kancelarii oraz ich archiwizowanie.
 24. przynajmniej raz w roku, zdawanie do archiwum zakładowego dokumentacji spraw zakończonych.
 25. ścisła współpraca ze stanowiskami pracy ds. rozwoju gospodarczego gminy oraz ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska  w zakresie przygotowywania wniosków i aplikowania o środki zewnętrzne.
 26. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów.

Bartosz Spychalski - podinspektor

Tel. 94 3160258

 1. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób gminy
 2. gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w szczególności:
  a)    sprzedaż nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i użytkowych),
  b)    oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, zwykły zarząd, dzierżawę i administrację oraz użyczenie i najem,
  c)    wygaszanie praw trwałego zarządu, użytkowania, administracji i zwykłego zarządu,
  d)    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu,
  e)    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  f)    organizowanie i obsługa przetargów dotyczących zbywania nieruchomości, dzierżawy oraz najmu, stanowiących własność gminy,
  g)    prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,
  h)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
  i)    prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntu.
 3. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczenie, podziałem i scalaniem nieruchomości
 4. badanie prawidłowości zleconych w ramach zamówień publicznych operatów szacunkowych oraz wycen nieruchomości
 5. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości
 6. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 7. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem nieruchomości.
 8. składanie wniosków i zawiadomień wraz z dokumentacją do Sądu, dotyczących wpisów w księgach wieczystych.
 9. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji związanych z wycinką drzew.
 10. uczestnictwo w komisji, z ramienia gminy, szacującej szkody spowodowane przez zwierzynę leśną, przymrozki wiosenne, grad, nawałnice,
 11. koordynowanie prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych i powszechnych.
 12. współpraca z inspektorem ds. planowania przestrzennego, budownictwa i zamówień publicznych w zakresie tworzenia, nowych lub zmiany istniejących dokumentów planistycznych.
 13. sekretariat posiedzeń komisji ds. przydziału mieszkań komunalnych.
 14. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów,


Lucyna Osiecka-Kachnowicz - podinspektor
Tel. 94 3160258

 1. przygotowywanie przetargów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 2. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
 3. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w Gminie,
 4. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 5. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących własnością Gminy,(świetlice, place zabaw i inne budynki użyteczności publicznej) – zakładanie i prowadzenie książek, kart obiektów.
 6. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 7. uczestniczenie w opracowywaniu projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów, projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy, materiałów i wniosków w sprawie potrzeb i ewentualnych zmian w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 8. współdziałanie przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw związanych z ich zatwierdzaniem,
 9. przygotowywanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego,
 10. kontrola prawidłowego wykorzystania terenów budowlanych przez inwestorów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 11. naliczanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic,
 12. wydawanie zaświadczeń o zgodności, złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu socjalnego, oświadczeń ze stanem faktycznym,
 13. przygotowywanie dokumentacji związanej z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu (inwentaryzacja obiektu),
 14. ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej,
 15. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lasów niepaństwowych oraz opiniowanie projektów wykonania prac w lasach niepaństwowych ze środków opłaty leśnej,
 16. spisywanie zeznań świadków w sprawie stwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym.

Jolanta Górecka-Orzechowska – podinspektor
Tel. 94 3160259

 1. nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
 2. przygotowywanie przetargów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, merytoryczne sprawdzanie ofert co do zgodności z zamówieniem,
 3. udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z prowadzeniem postepowania zamówień publicznych,
 4. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie planowanych inwestycji gminnych,
 5. opracowywanie inwestycyjnych planów rzeczowo-finansowych,
 6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji gminnych,
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 8. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 9. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących własnością Gminy,
 10. zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 11. prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych ustawą prawo budowlane i innych związanych z prawem budowlanym,
 12. kompletowanie i składanie dokumentacji do starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 13. prowadzenie spraw związanych z drogami gminnymi,
 14. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości.
 15. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych.  Barbara Krawczyk - podinspektor

  1. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
  2. przygotowywanie przetargów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, merytoryczne sprawdzanie ofert co do zgodności z zamówieniem,
  3. udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z prowadzeniem postepowania zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie planowanych inwestycji gminnych,
  5. opracowywanie inwestycyjnych planów rzeczowo-finansowych
  6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji gminnych,
  7. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
  8. organizacja odbiorów końcowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy i uczestnictwo w komisjach odbiorowych,
  9. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
  10. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących własnością Gminy,
  11. prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz:
   a- dokonywanie wszystkich, wymaganych prawem przeglądów – gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
   b- prowadzenie ksiąg dróg gminnych i stała ich aktualizacja,
   c- planowanie remontów dróg gminnych i kosztorysowanie tych prac
   d - występowanie z wnioskiem do odpowiednich organów o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
  12. prowadzenie` spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
  13. przygotowywanie wniosków i projektów związanych ze zmianą kategorii dróg i ulic.
  14. dokonywanie okresowych przeglądów placów zabaw i innych budynków użyteczności publicznej oraz zakładanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie – książki i karty obiektu
  15. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia gminnego – urząd miejski, infrastruktura sportowo – rekreacyjna, gminne budynki użyteczności publicznej itp.
  16. zapewnienie dokonywania kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowo-spalinowych i przewodów wentylacyjnych w budynku Urzędu,
  17. zapewnienie dokonywania pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnych.
  18. terminowe sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i innych organów w zakresie określonym w zakresie czynności.
  19. codzienny odbiór poczty na nośnikach elektronicznych w programach pocztowych i e-kancelarii oraz ich archiwizowanie.
  20. ścisła współpraca ze stanowiskami pracy ds. rozwoju gospodarczego gminy oraz ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska  w zakresie przygotowywania wniosków i aplikowania o środki zewnętrzne oraz przygotowywania informacji lub wydawania decyzji w sprawie opłat retencyjnych.
  21. wykonywanie zadań z zakresu energetyka gminnego,
  22. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów