Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Gospodarka Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Lucyna Osiecka-Kachnowicz - inspektor

Tel. 94 3160258

 1. kierowanie i nadzorowanie pracą referatu,
 2. przygotowywanie przetargów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 3. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
 4. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami w Gminie,
 5. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 6. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących własnością Gminy,(świetlice, place zabaw i inne budynki użyteczności publicznej) – zakładanie i prowadzenie książek, kart obiektów.
 7. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 8. uczestniczenie w opracowywaniu projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów, projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy, materiałów i wniosków w sprawie potrzeb i ewentualnych zmian w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 9. współdziałanie przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw związanych z ich zatwierdzaniem,
 10. przygotowywanie projektów decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego,
 11. kontrola prawidłowego wykorzystania terenów budowlanych przez inwestorów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 12. naliczanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę ulic,
 13. wydawanie zaświadczeń o zgodności, złożonych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu socjalnego, oświadczeń ze stanem faktycznym,
 14. przygotowywanie dokumentacji związanej z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu (inwentaryzacja obiektu),
 15. ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej,
 16. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lasów niepaństwowych oraz opiniowanie projektów wykonania prac w lasach niepaństwowych ze środków opłaty leśnej,
 17. spisywanie zeznań świadków w sprawie stwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym.

Bartosz Spychalski - podinspektor

Tel. 94 3160258

 1. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób gminy
 2. gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w szczególności:
  a)    sprzedaż nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i użytkowych),
  b)    oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, zwykły zarząd, dzierżawę i administrację oraz użyczenie i najem,
  c)    wygaszanie praw trwałego zarządu, użytkowania, administracji i zwykłego zarządu,
  d)    aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu,
  e)    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  f)    organizowanie i obsługa przetargów dotyczących zbywania nieruchomości, dzierżawy oraz najmu, stanowiących własność gminy,
  g)    prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,
  h)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
  i)    prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntu.
 3. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczenie, podziałem i scalaniem nieruchomości
 4. badanie prawidłowości zleconych w ramach zamówień publicznych operatów szacunkowych oraz wycen nieruchomości
 5. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości
 6. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 7. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem nieruchomości.
 8. składanie wniosków i zawiadomień wraz z dokumentacją do Sądu, dotyczących wpisów w księgach wieczystych.
 9. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji związanych z wycinką drzew.
 10. uczestnictwo w komisji, z ramienia gminy, szacującej szkody spowodowane przez zwierzynę leśną, przymrozki wiosenne, grad, nawałnice,
 11. koordynowanie prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych i powszechnych.
 12. współpraca z inspektorem ds. planowania przestrzennego, budownictwa i zamówień publicznych w zakresie tworzenia, nowych lub zmiany istniejących dokumentów planistycznych.
 13. sekretariat posiedzeń komisji ds. przydziału mieszkań komunalnych.
 14. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów,


Barbara Krawczyk - inspektor
Tel. 94 3160279

  1. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z harmonogramem robót postępem prac budowlanych na realizowanych przez Gminę inwestycjach,
  2. przygotowywanie przetargów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, merytoryczne sprawdzanie ofert co do zgodności z zamówieniem,
  3. udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z prowadzeniem postepowania zamówień publicznych,
  4. przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie planowanych inwestycji gminnych,
  5. opracowywanie inwestycyjnych planów rzeczowo-finansowych
  6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji gminnych,
  7. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
  8. organizacja odbiorów końcowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy i uczestnictwo w komisjach odbiorowych,
  9. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
  10. dokonywanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych będących własnością Gminy,
  11. prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz:
   a- dokonywanie wszystkich, wymaganych prawem przeglądów – gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
   b- prowadzenie ksiąg dróg gminnych i stała ich aktualizacja,
   c- planowanie remontów dróg gminnych i kosztorysowanie tych prac
   d - występowanie z wnioskiem do odpowiednich organów o zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
  12. prowadzenie` spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
  13. przygotowywanie wniosków i projektów związanych ze zmianą kategorii dróg i ulic.
  14. dokonywanie okresowych przeglądów placów zabaw i innych budynków użyteczności publicznej oraz zakładanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie – książki i karty obiektu
  15. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia gminnego – urząd miejski, infrastruktura sportowo – rekreacyjna, gminne budynki użyteczności publicznej itp.
  16. zapewnienie dokonywania kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowo-spalinowych i przewodów wentylacyjnych w budynku Urzędu,
  17. zapewnienie dokonywania pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnych.
  18. terminowe sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i innych organów w zakresie określonym w zakresie czynności.
  19. codzienny odbiór poczty na nośnikach elektronicznych w programach pocztowych i e-kancelarii oraz ich archiwizowanie.
  20. ścisła współpraca ze stanowiskami pracy ds. rozwoju gospodarczego gminy oraz ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska  w zakresie przygotowywania wniosków i aplikowania o środki zewnętrzne oraz przygotowywania informacji lub wydawania decyzji w sprawie opłat retencyjnych.
  21. wykonywanie zadań z zakresu energetyka gminnego,
  22. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów

Grzegorz Ośka - inspektor

Tel. 94 3160259


Zakres obowiązków i uprawnień :

 1. prowadzenie pełnej dokumentacji odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę,
 2. organizacja odbiorów końcowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy i uczestnictwo w komisjach odbiorowych,
 3. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych po wykonanych inwestycjach i sporządzanie protokołów z tych przeglądów,
 4. koordynowanie zadań związanych z okresowymi przeglądami obiektów budowlanych będących własnością Gminy,
 5. prowadzenie ewidencji dróg gminnych
 6. prowadzenie` spraw związanych z zajęciem pasa drogowego,
 7. przygotowywanie wniosków i projektów związanych ze zmianą kategorii dróg i ulic.
 8. koordynowanie zadań związanych z okresowymi przeglądami placów zabaw i innych budynków użyteczności publicznej oraz zakładanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie – książki i karty obiektu
 9. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia gminnego – urząd miejski, infrastruktura sportowo – rekreacyjna, gminne budynki użyteczności publicznej itp.
 10. zapewnienie dokonywania kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowo spalinowych i przewodów wentylacyjnych w budynku Urzędu,
 11. kompletowanie i składanie dokumentacji do starostwa powiatowego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
 12. merytoryczne rozliczanie inwestycji gminnych finansowanych ze środków własnych i zewnętrznych,
 13. zapewnienie dokonywania pomiaru instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnych,
 14. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności wg odrębnych przepisów,
 15. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.