Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik USC
Inspektor
Mariola Liksza
Tel. 0-94 3160265
 

 

 1. 1.Prowadzenie spraw wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłasz-cza przyjmowanie oświadczeń o :
  a) wstąpieniu w związek małżeński,
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku  małżeńskiego,
  c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  d) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,
  e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  f) ustalenie  ojcostwa,
  g) ustalenie ojcostwa dziecka poczętego, lecz nie narodzonego,
  h) nadaniu dziecku nazwiska matki,
  i) przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,
  j) dokonywanie wzmianek i przypisków pod aktami stanu cywilnego.
 2. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do zło-żenia oświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń urodzeń i zgonów.
 4. Wykonywanie obowiązków należących do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie ustawy Prawo aktach stanu cywilnego, w szczególności:
  1) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  2) sporządzanie aktów urodzenia,
      a) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce,
     b) wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu  urodzenia
  3) sporządzanie aktów małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 2  i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  a)wprowadzanie do rejestru PESEL zmian wynikających z zawarcia związku małżeńskiego, zmiany nazwisk, rozwiązanie lub ustania małżeństwa,
  4) sporządzanie aktów zgonu,
      a) wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób  posiadających numer PESEL,
  5) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
       a) występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub   zmiany płci,
       b) usuwanie błędnych danych w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego    (urodzenia, małżeństwa, zgony)
  6) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
  7) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
  9) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 5. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego oraz  ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 6. Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 7. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,.
 8. Organizacja uroczystości z okazji przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 9. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 10. Wydawanie dowodów osobistych.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego.
 12. Sporządzanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.
 13. Wykonywanie zadań związanych z obsługą Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej