Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Małgorzata Jurkiew
Tel.: (094)3160266

 

Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności   i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy w szczególności:

 1. wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności, a zwłaszcza:

  a)  prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,
  b)  wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
  c)  nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,
  d)  współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,
  e)  wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności „Pesel”,
 2. sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu oraz rady gminy i wójta, rady powiatu i sejmiku województwa,
 3. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
 4. aktualizacja wykazu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
 5. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta, Wójta, rad wszystkich szczebli samorządowych oraz organów samorządu mieszkańców i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 7. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem referendów.