Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Marta Kuczko - Inspektor
Tel.: (094)3160266

 

Do samodzielnego stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji ludności;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań, wymeldowań,  uchylenia czynności materialno-technicznej;
 3. sporządzanie wykazów i zawiadomień dla potrzeb szkół i organów statystyki państwowej;
 4. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od osób zgłaszających zdarzenia  meldunkowe, wydawanie potwierdzeń osobom meldującym się;
 5. udzielanie informacji adresowych w odniesieniu do obszaru gminy;
 6. wydawanie zaświadczeń meldunkowych;
 7. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL;
 8. sporządzanie spisów wyborców w wyborach do: Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Miejskiej i referendów;
 9. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Miejskiej oraz organów samorządu mieszkańców wsi  i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów;
 10. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem referendów;
 11. wykonywanie zleceń w aplikacji „Źródło”;
 12. realizacja zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
  - prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kontrola terminów wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń,,
  - kontrola wykorzystania ustalonego limitu punktów sprzedaży alkoholu,
  - ustalanie i nadzorowanie opłat (w tym na raty) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  - przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach,
  - wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 13. sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych;
 14. obsługa Urzędnika Wyborczego w ramach współpracy z Biurem Wyborczym;
 15. obsługa techniczna Urzędu Stanu Cywilnego.