Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Referat ds Organizacyjnych i Obsługi Rady Miejskiej

Anna Kilar  - inspektor
(
Wiktoria Surdyk - Zastępstwo)

TEL. 0-94 3160281
 

 1. prowadzenie rejestrów, rejestracja ustaw, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń naczelnych oraz centralnych organów administracji państwowej, uchwał rady gminy i zarządzeń Wójta oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy,
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta i Urzędu Gminy, nadawanie im biegu i kontrola sposobu ich załatwiania,
 3. koordynacja planów kontroli fachowych prowadzonych przez pracowników Urzędu,
 4. współudział w opracowaniu informacji wizualnej Urzędu,
 5. współudział w nadzorowaniu stosowania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,
 6. prowadzenie archiwum zakładowego,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
 8. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 9. przygotowywanie dokumentacji w związku z zawieraniem umów o pracę z pracownikami Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, udzielaniem urlopów i zwolnień od pracy, awansowaniem i nagradzaniem,
 10. współudział w opracowywaniu zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
 12. współkontrola dyscypliny pracy w Urzędzie,
 13. prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń pracowników (ewidencja, zgłoszenia),
 14. spisywanie zeznań świadków w zakresie udokumentowania zatrudnienia,
 15. wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom Urzędu, poświadczanie odpowiednich wpisów,
 16. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy – spisywanie testamentu,
 17. prowadzenie spraw bhp w Urzędzie,
 18. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
 19. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem i likwidacją placówek oświatowych.
 20. prowadzenie, koordynacja i nadzór nad szkołami :
 21. prowadzenie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
 22. przygotowywanie projektów pism w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego,
 23. nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem budżetów szkół oraz planowanych wydatków rzeczowych,
 24. nadzór nad realizacją planu finansowego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 25. sporządzanie wniosków na nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół,
 26. sporządzanie sprawozdawczości,
 27. współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie remontów i wyposażenia w pomoce naukowe, meble i inny sprzęt,
 28. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw oświatowych wynikających z kompetencji Wójta jako organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
 29. przygotowywanie , w uzgodnieniu z kuratorem oświaty , projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz granic tych obwodów.
 30. organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.
 31. przygotowywanie w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, projektów kart oceny pracy dyrektorów tych
 32. jednostek. koordynowanie współpracy szkół ze stowarzyszeniami kultury, kultury fizycznej i turystyki, w celu jej upowszechniania.
 33. żądanie od szkół sprawozdań, informacji i planów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań wymienionych w zakresie czynności.
 34. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Agnieszka Chojniak - sekretarka

Tel. 943160250

 1. obsługa centrali telefonicznej,
 2. obsługa faksu,
 3. przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie w dzienniku korespondencji, przekazywanie Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy oraz przekazywanie, przejrzanej i zwróconej korespondencji, zgodnie z dyspozycjami, kierownikom referatów lub samodzielnym stanowiskom pracy,
 4. otwieranie przesyłek, z wyjątkiem poufnych i zastrzeżonych oraz adresowanych imiennie i do przewodniczącego rady miejskiej ,
 5. wysyłanie korespondencji z urzędu,
 6. prowadzenie i aktualizowanie podręcznych materiałów informacyjnych i adresowych dla potrzeb urzędu,
 7. prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 8. prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych materiałów biurowych, druków i formularzy, zapotrzebowanie i wydawanie tych materiałów ,
 9. prowadzenie ewidencji wydanych pieczęci i stempli,
 10. prowadzenie ewidencji wydanych delegacji dla pracowników Urzędu,
 11. prowadzenie biblioteki urzędowej,
 12. obsługa sekretariatu,
 13. czuwanie nad właściwym porządkiem, estetyką i higieną w pomieszczeniach biurowych Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz sekretariatu,
 14. prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 15. współdziałanie z sądami i organami ścigania, szczególnie w sprawach zastępczego przyjmowania pism i wezwań, ogłaszanie na tablicy ogłoszeń urzędowych lub wezwań sądów.

 


Piotr Tokarski – starszy informatyk

TEL. 0-94 3160260

 1. Instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania będącego własnością Urzędu Miejskiego.
 2. Administrowanie siecią informatyczną.
 3. Usuwanie awarii i konserwacja sprzętu komputerowego.
 4. Prowadzenie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 5. Administracja i aktualizacja Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
 6. Dbanie o bezpieczeństwo systemu poprzez dokonywanie okresowych składowań systemu plików serwerów i archiwizacje ważnych plików.
 7. Wspomaganie pracowników Urzędu Miejskiego w prawidłowym korzystaniu z zasobów.
 8. Ustalanie zezwoleń na korzystanie z oprogramowania.
 9. Przeprowadzanie modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 10. Projektowanie i rozwój sieci komputerowej oraz nowych stanowisk komputerowych.
 11. Realizacja zakupów sprzętu komputerowego.
 12. Prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy, a w szczególności wizualizacja wydarzeń,
 13. Czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem i udoskonalaniem strony internetowej Gminy Tychowo.
 14. Wykonywanie obowiązków Administratora Informacji.
 15. Prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych w urzędzie.
 16. Opracowywanie sprawozdania okresowego dla GIODO.
 17. Prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu znajomości przepisów o ochronie danych osobowych osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 18. Prowadzenie czynności kontrolnych w imieniu i na zlecenie GIODO.
 19. Przeprowadzenie rocznego audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z zakresem Krajowych Ram Interoperacyjności.
 20. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
 21. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.
 22. Przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych.