Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Samodzielne stanowisko pracy ds rozwoju gospodarczego gminy.

IZABELA WESOŁOWSKA – PODINSPEKTOR

TEL. 0-94 3160275

  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych UE oraz szeroko rozumianej promocji gminy,
  2. opracowywanie strategii gminy oraz realizacja programów rozwoju wynikających z zapisów strategii,
  3. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami,
  4. tworzenie warunków, aktywizowanie do podejmowania działań gospodarczych i uruchamianie inicjatyw – pozyskiwanie środków pomocowych,
  5. tworzenie warunków, aktywizowanie do podejmowania działań i uruchamianie inicjatyw – pozyskiwanie środków pomocowych w sołectwach,
  6. wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury, drobnej przedsiębiorczości i ekologii,
  7. prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki i agroturystyki w gminie, w tym propagowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem turystycznym gminy, infrastrukturą, utrzymywaniem i wytyczaniem szlaków turystycznych,
  8. promocja turystyczna i prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych,
  9. stała współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Środkowopomorską Grupą Działania, Lokalną Organizacją Turystyczną i innymi.
  10. pozyskiwanie środków i przygotowywanie wniosków o granty, dotacje, środki strukturalne, pozabudżetowe i środki UE oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystania tych funduszy.