Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Samodzielne stanowisko pracy ds rozwoju gospodarczego gminy.

Renata Bosak-Szewczyk - Inspektor

tel. 94 31 60 253

I. Zakres obowiązków i uprawnień:

A. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. planowanie, przygotowywanie harmonogramu i udział w spotkaniach w ramach współpracy z miastami partnerskimi Gminy, w tym zagranicznych,
 2. prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 3. współorganizacja oraz udział w imprezach artystycznych, rozrywkowych promujących Gminę w środowisku lokalnym jak i poza Gminą organizowane ze środków zewnętrznych,
 4. zamawianie wybranych usług i produktów marketingowo-promocyjnych, utrzymywanie kontaktów z dostawcami usług, wyszukiwanie najciekawszych i opłacalnych ofert,
 5. stała współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Środkowo-Pomorską Grupą działania, Lokalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ZIT, Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką i innymi,
 6. prowadzenie i koordynacja całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych na planowane inwestycje i działania społeczne, związane lub ukierunkowane m.in. na promocję gminy, ochronę środowiska, rozwój lokalnej społeczności, sołectwa, organizacje pozarządowe i stowarzyszenie w Gminie Tychowo,
 7. współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej dla jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych w zakresie: - prowadzenia stałej informacji o programach, z których możliwe jest pozyskanie funduszy, - pomocy merytorycznej w realizacji programów, konstruowaniu projektów,
 8. opracowywanie strategii gminy, realizacja programów rozwoju wynikających z zapisów strategii oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 9. wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury, drobnej przedsiębiorczości i ekologii,
 10. pozyskiwanie środków i przygotowywanie wniosków o granty, dotacje, środki strukturalne, pozabudżetowe i środki UE oraz sporządzanie sprawozdań z wykorzystania tych funduszy.

B. W zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami:

 1.   współpraca z rządowymi i pozarządowymi agendami, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności: określenie zasad współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną;
 2. przeprowadzanie postępowania konkursowego dla powierzenia lub zlecenia wykonania zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w ustawie, w tym: opiniowanie podań szkół, związków i stowarzyszeń sportowych, organizacji i stowarzyszeń kulturalno-ekologicznych oraz pozostałych osób i organizacji w sprawie dofinansowania z budżetu gminy planowanych przez siebie przedsięwzięć;
 3. planowanie i nadzór wykorzystania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym;
 4. sporządzanie umów i porozumień na realizację zadań zleconych lub powierzonych;
 5. kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań;
 6. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie informowania o programach społecznych i dostępnych źródłach ich dofinansowania;
 7. wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.