Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązek podatkowy zgłasza się w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności jego powstania albo wygaśnięcia lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Należy załączyć:
  1. akt notarialny lub
  2. umowę dzierżawy nieruchomości, jeżeli stanowi ona podstawę obowiązku podatkowego (umowy dzierżawy prywatne nie są podstawą do przeniesienia obowiązku podatkowego na dzierżawcę)
  3. wykaz nieruchomości według druku IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączniki ZN-1/A, ZN-1/B. obowiązują do 30-06-2019r.,

od 01-07-2019r. obowiązują druki IN-1 – informacja o nieruchomościach  i obiektach budowlanych oraz załączniki: ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 9 lub w pokoju Nr 14 Referat Finansów i Planowania  w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek, wtorek, środa), 7.00-16.00 (czwartek) i 7.00-14.00 (piątek).


TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy załatwiane są do 30 dni po otrzymaniu dokumentów, w przypadkach skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Tychowo w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

ZWOLNIENIAZwolnienia od podatku od nieruchomości:
-  uchwała Nr XXXVII/304/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 lipca 2014 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tychowo              w ramach pomocy dla przedsiębiorców (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3194 ze zm.: ZACHO.2017.2534);
- uchwała Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r., Nr 149, poz. 3031)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Finansów UM Tychowo – pokój Nr 14 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.);
-  uchwała Nr XXXVII/304/14 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 lipca 2014 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tychowo             w ramach pomocy dla przedsiębiorców (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 3194 ze zm.: ZACHO.2017.2534);
- uchwała Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r., Nr 149, poz. 3031)
- uchwała Nr XXIV/161/20 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 22 września 2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 4153).
- uchwała Nr XXXVIII/303/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4615) – w przypadku korekt deklaracji i informacji za lata poprzednie, obowiązują do 30-06-2019r.
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019r., poz. 1104) – druki obowiązują od 01-07-2019r.

U W A G I:
A. ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:

• Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)    odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty        - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć przed terminem płatności raty w sekretariacie UM Tychowo wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
2)    odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku  w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
3)    umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika.

Przedsiębiorcy (od 2007 roku przedsiębiorcą jest też rolnik będący producentem rolnym), którzy zwrócą się z wnioskiem o ulgę  w spłacie zobowiązań podatkowych są objęci przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, tj. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.),  rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L z 2013 r. Nr 352/1), itd.  

B. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:
• Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
Po każdej racie podatku organ podatkowy ma obowiązek wystawienia upomnienia,  w którym dolicza do kwoty będącej zaległością na dzień wystawienia upomnienia odsetki i koszty upomnienia (w 2021 roku - 11,60 zł). Po otrzymaniu upomnienia podatnik od daty wystawienia upomnienia do dnia zapłaty podatku sam obowiązany jest doliczyć odsetki za ten okres. Do 8,70 zł odsetek nie dolicza się.
W przypadku zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby może zostać nałożona KARA PIENIĘŻNA do wysokości 3.800 zł.
Następnie po 7 dniach od doręczenia upomnienia organ podatkowy musi wystawić tytuł egzekucyjny do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytułem ściągnięcia zaległości podatkowej.   

C. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – WYMIENIONE  W DECYZJI PODATKOWEJ:
I rata – do 15 marca każdego roku; II rata – do 15 maja każdego roku; III rata – do 15 września każdego roku; IV rata – do 15 listopada każdego roku.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

D. WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ U INKASENTÓW (SOŁTYSÓW)
LUB:
NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY,  KTÓRY PODANY JEST W DECYZJI PODATKOWEJ (OD 01-01-2017 ROKU W GMINIE TYCHOWO URUCHOMIONY ZOSTAŁ SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH)
LUB:
W PUNKCIE KASOWYM (BANK) W URZĘDZIE MIEJSKIM TYCHOWO (PARTER)          W GODZ. od 7.30 do 11.30 (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK i PIĄTEK)

NIECZYNNE  DO  ODWOŁANIA.