Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązek podatkowy zgłasza się w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności jego powstania albo wygaśnięcia lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Należy załączyć:
1. akt notarialny lub
2. umowę dzierżawy lasu, jeżeli stanowi ona podstawę obowiązku podatkowego (umowy dzierżawy prywatne nie są podstawą do przeniesienia obowiązku podatkowego na dzierżawcę);
3. dokumenty potwierdzające wiek drzewostanu lub plan urządzenia lasu;
4. wykaz gruntów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy według druku DL-1 deklaracja w sprawie podatku leśnego oraz załączniki             ZL-1/A, ZL -1/B. - obowiązują do 30-06-2019r.,
od 01-07-2019r. obowiązują druki DL-1 – deklaracja na podatek leśny oraz załączniki: ZDL-1, ZDL-2.

Podatkowi podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne  Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
dotyczy to również:
osób fizycznych, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,  jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu – pokój Nr 9 lub w pokoju Nr 14 Referat Finansów i Planowania w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek, wtorek, środa), 7.00-16.00 (czwartek) i 7.00-14.00 (piątek).

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawy załatwiane są do 30 dni po otrzymaniu dokumentów, w przypadkach skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Tychowo w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Finansów UM Tychowo – pokój Nr 14 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.
PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.);
• komunikat  Prezesa głównego Urzędu statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P.2020, poz. 983).
Średnia ceny sprzedaży drewna w 2021 roku wyniosła 196,84 zł za 1 m3
Podstawę do obliczania podatku leśnego stanowi równowartość pieniężna 0,220  m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy    
od 1 ha fizycznego tj.:
196,84 zł x 0,220 m3 = 43,3048 zł za 1 ha fizyczny gruntu leśnego.
• uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017r., poz. 4613) – w przypadku korekt deklaracji               i informacji za lata poprzednie do 30-06-2019r.;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019r., poz. 1126) – druki obowiązują od 01-07-2019r.

U W A G I :
A. ZWOLNIENIA i ULGI PODATKOWE Z URZĘDU
  • Podstawa prawna – art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3  ustawy z dnia 30 października 2002 r roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.):
  • lasy z drzewostanem w wieku  do 40 lat;
  • lasy wpisane indywidualne do rejestru zabytków;
  • użytki ekologiczne.


A. ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:

• Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)    odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty        - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć przed terminem płatności raty w sekretariacie UM Tychowo wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
2)    odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku  w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
3)    umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika.

Przedsiębiorcy (od 2007 roku przedsiębiorcą jest też rolnik będący producentem rolnym), którzy zwrócą się z wnioskiem o ulgę  w spłacie zobowiązań podatkowych są objęci przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, tj. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.),  rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu     o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L z 2013 r. Nr 352/1), itd.  

B. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:
• Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
Po każdej racie podatku organ podatkowy ma obowiązek wystawienia upomnienia, w którym dolicza do kwoty będącej zaległością na dzień wystawienia upomnienia odsetki i koszty upomnienia (w 2021 roku - 11,60 zł). Po otrzymaniu upomnienia podatnik od daty wystawienia upomnienia do dnia zapłaty podatku sam obowiązany jest doliczyć odsetki za ten okres. Do 8,70 zł odsetek nie dolicza się.
W przypadku zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby może zostać nałożona KARA PIENIĘŻNA do wysokości 3.800 zł.
Następnie po 7 dniach od doręczenia upomnienia organ podatkowy musi wystawić tytuł egzekucyjny do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytułem ściągnięcia zaległości podatkowej.   
D. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU LEŚNEGO OKREŚLA  ART. 6  UST. 5 PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU O PODATKU LEŚNYM (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 888 ZE ZM.)

Wpłaty w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji na  podatek leśny, na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
E. WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ :
NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY (OD 01-01-2017 ROKU W GMINIE TYCHOWO URUCHOMIONY ZOSTAŁ SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH)
LUB:

W PUNKCIE KASOWYM (BANK) W URZĘDZIE MIEJSKIM TYCHOWO (PARTER) W GODZ. od  7.30 do 11.30 (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK i PIĄTEK).
NIECZYNNE DO ODWOŁANIA