Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY:

Obowiązek podatkowy zgłasza się w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności jego powstania albo wygaśnięcia lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Należy załączyć:
1. akt notarialny lub
2. umowę dzierżawy nieruchomości rolnej, jeżeli stanowi ona podstawę obowiązku podatkowego (umowy dzierżawy prywatne nie są podstawą do przeniesienia obowiązku podatkowego na dzierżawcę);
3. wniosek o udzielenie zwolnienia lub ulgi;
4. wykaz  gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne w ewidencji gruntów i budynków według druku DR-1 deklaracja w sprawie podatku rolnego oraz załączniki ZR-1/A, ZR -1/B, ZR-1/C- obowiązują do 30-06-2019r.,
od 01-07-2019r. obowiązują druki DR-1 – deklaracja na podatek rolny oraz załączniki: ZDR-1, ZDR-2.  

Podatkowi podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
dotyczy to również:
osób fizycznych, jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych,  jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 9 lub w pokoju Nr 14 Referat Finansów i Planowania  w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek, wtorek, środa), 7.00-16.00 (czwartek)  i 7.00-14.00 (piątek).

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawy załatwiane są do 30 dni po otrzymaniu dokumentów, w przypadkach skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UM Tychowo w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

ZWOLNIENIA i ULGI:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub  powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha,
- podstawa prawna art. 12 ust. 1 pkt 4, ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.). Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi  25%, po udokumentowaniu rachunkami nakładów inwestycyjnych, ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podstawa prawna – art. 13 ustawy – jak w punkcie 1.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania i Finansów UM Tychowo – pokój Nr 14 Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r., poz. 333 ze zm.);
• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P.2021. poz. 951);
Cena skupu 1 decytony (dt) żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2022 rok wynosi  61,48 zł.
- dla gruntów gospodarstw                        
   rolnych 2,5 dt x 61,48 zł = 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy
- dla pozostałych gruntów    5,0 dt x 61,48 zł = 307,40 zł za 1 ha fizyczny
• uchwała Nr XXXVIII/302/17 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji do wymiaru i poboru podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4614) – w przypadku korekt deklaracji i informacji za lata poprzednie do 30-06-2019r.;
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r., poz. 1105)            – druki obowiązują od 01-07-2019r.

U W A G I :
A. ZWOLNIENIA i ULGI PODATKOWE Z URZĘDU
• Podstawa prawna – art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, art. 13 ustawy z dnia                  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) między innymi:
- użytki rolne klasy V, VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
- grunty położone w pasie drogi granicznej,
- użytki ekologiczne,
- grunty zajęte przez zbiorniki wodne służące do zaopatrzenia ludności w wodę,
- grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach,
- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania         i utrzymania, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
A. ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH:

• Podstawa prawna – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67 b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)    odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty        - wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć przed terminem płatności raty w sekretariacie UM Tychowo wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
2)    odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku  w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika;
3)    umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

- wniosek o powyższe podatnik jest obowiązany złożyć po terminie płatności raty podatku w sekretariacie UM Tychowo, gdy podatek jest zaległością podatkową  wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową podatnika.

Przedsiębiorcy (od 2007 roku przedsiębiorcą jest też rolnik będący producentem rolnym), którzy zwrócą się z wnioskiem o ulgę  w spłacie zobowiązań podatkowych są objęci przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, tj. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.),  rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu     o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L z 2013 r. Nr 352/1), itd.  

B. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH:
• Podstawa prawna – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.); dalej zwana u.p.e.a.
Po każdej racie podatku organ podatkowy ma obowiązek wystawienia upomnienia, w którym dolicza do kwoty będącej zaległością na dzień wystawienia upomnienia odsetki i koszty upomnienia (w 2022 roku - 16,00 zł). Po otrzymaniu upomnienia podatnik od daty wystawienia upomnienia do dnia zapłaty podatku sam obowiązany jest doliczyć odsetki za ten okres. Do 8,70 zł odsetek nie dolicza się.
W przypadku zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby może zostać nałożona KARA PIENIĘŻNA do wysokości 3.800 zł.
Następnie po 7 dniach od doręczenia upomnienia organ podatkowy musi wystawić tytuł egzekucyjny do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytułem ściągnięcia zaległości podatkowej.   
W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych:
 1) opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł od każdego tytułu wykonawczego,
2) opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 par. 4 i par. 5 u.p.e.a.,
3) wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ w zw. z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego
 4) opłaty czynności egzekucyjne.

D. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU ROLNEGO  OKREŚLA  ART. 6 A UST. 8 PKT 3 USTAWY Z DNIA 15 LISTOPADA 1984 ROKU O PODATKU ROLNYM (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 333 ZE ZM.)
Wpłaty w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji na  podatek rolny, na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach:  
I rata – do 15 marca każdego roku; II rata – do 15 maja każdego roku; III rata – do        
15 września każdego roku; IV rata – do 15 listopada każdego roku.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

D. WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ :
NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY (OD 01-01-2017 ROKU W GMINIE TYCHOWO URUCHOMIONY ZOSTAŁ SYSTEM IDENTYFIKACJI PŁATNOŚCI MASOWYCH)