Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Struktura Mienia Komunalnego Własności Gminy

 

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TYCHOWO

Gmina Tychowo obejmuje obszar  35.069 ha, w tym mienie komunalne własności gminy Tychowo stanowi powierzchnię 372,56 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

 

Grunty ogółem

ha

357,42

użytki rolne

ha

49,82

lasy i zadrzewienia

ha

4,69

wody

ha

1,68

drogi

ha

225,12

zabudowane

ha

28,83

pozostałe

ha

47,28

Budynki ogółem

-

-

mieszkalne/lokale

lok.

41

gospodarcze(garaże)

ob.

16,5

szkoły-przedszkole

ob.

7

kultury-sportu

ob.

5

służby zdrowia

ob.

-

remizy strażackie

ob.

3

hydrofornie

ob.

-

kaplica cmentarna

ob.

1

pozostałe-użytkowe

ob.

5

Budowle ogółem

-

-

oczyszczalnia ścieków

ob.

-

sieć wodociągowa

km

-

sieć sanitarna

km

-

studnie głębinowe

ob.

-

cmentarze

ob.

1