Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GBŚ.6220.1.2011.KM. - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Tychowo, 3 marca 2011 r.

 

GBŚ.6220.1.2011.KM.

D E C Y Z J A Nr 1/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gminnej drogi dojazdowej do drogi powiatowej nr 1175Z w miejscowościach Dobrowo - Dobrówko, a siedzibą Aresztu Śledczego Wydział Zamiejscowy w Koszalinie, realizowanego na działkach nr 136, 145/4,148,155/2, część działki nr 465 i 145/3 obręb 033 Dobrowo, gm. Tychowo

orzekam

 

I.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

II.   Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

 

1)   Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie odcinka 0+000,00 -0+447,10 oraz przebudowie odcinka 0+447,10 - 3+082,00. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na działkach nr: 136, 145/4, 148, 155/2 oraz części działek 465 i 145/3 obręb ewidencyjny 033 Dobrowo. Łączna powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję wyniesie 16914 m2, tj. (jezdnie 15 728 m , zjazdy 440 m2, chodniki 746 m2). W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

-          na odcinku km 0+000,00 - 0+447,10, położenie warstwy wyrównawczej z MMB grubości 2 cm i warstwy ścieralnej z MMB grubości 4 cm. Przyjęta szerokość drogi wyniesie 5,0 m, szerokość chodników od 1,3 m do 2,0 m. Łączna długość odcinka wyniesie 447,1 m;

-          na odcinku km 0+447,10 - 1+006,40, położenie masy mineralno – bitumicznej grubości 4 cm warstwy ścieralnej i 4 cm warstwy wiążącej na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączna długość odcinka wyniesie 559,3 m;

-          na odcinku km 1+006,40 - km 3+0,82, położenie nawierzchni z kruszywa łamanego 4/31,5 mm o grubości 10 cm z zaklinowaniem miałem kamiennym 0/4 mm o grubości 2 cm (jak podbudowa pod nawierzchnią bitumiczną).Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/6.3 mm o grubości 15 cm. Warstwa odcinająca z piasku, pospółki o grubości 10 cm. Łączna długość odcinka wyniesie 2080,5 m.

Łączna długość drogi do remontu wyniesie 3,082 km. Ponadto przewiduje się budowę zjazdów z kostki brukowej o szerokości 1,3 - 2,0 m. Odprowadzanie wód opadowych nastąpi częściowo do kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo w przyległy teren.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Przedsięwzięcie nie może negatywnie oddziaływać na środowisko, dopuszcza się jedynie krótkotrwałe oddziaływanie o charakterze lokalnym, wyłącznie w fazie jego realizacji.

Przedsięwzięcie należy realizować z uwzględnieniem następujących warunków:

a)                w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 7.00 do 20.00.

b)               Wykonawca robót ma obowiązek zastosować takie środki techniczne, które ograniczają emisję hałasu, wibracji oraz pyłów, np. poprzez:

-          obudowę części lub całości maszyn osłonami akustycznymi i przeciwpyłowymi,

-          zastosowanie elementów amortyzacyjnych, np. elastycznych powłok,

-          zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych,

-          utrzymanie sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

-          wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku pojazdów.

c)      Przewożone materiały budowlane należy zabezpieczyć przed pyleniem poprzez zastosowanie na samochodach plandek oraz w miarę możliwości poprzez utrzymanie odpowiedniej wilgotności materiałów sypkich,

d)     Nadmiar ziemi pochodzącej z odhumusowania i korytowania pod drogi oraz z wykopów, należy wykorzystać do niwelacji terenu.

e)      Odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji należy przekazywać jednostkom specjalistycznym, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

f)       Niezbędne wycinki drzew i krzewów należy bezwzględnie przeprowadzić poza okresem lęgowym dla ptaków tj. od października do końca marca, natomiast ewentualne przesadzenia, wykonać po rozmarznięciu gleby tj. wczesną wiosną lub jesienią po opadnięciu liści.

g)      W celu ochrony drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami, podczas prowadzenia robót należy:

- osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych, np. przez wykorzystanie do tego celu tkanin jutowych, mat słomianych lub trzcinowych oraz ogrodzeń z desek łączonych drutem,

- roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, należy w miarę możliwości należy wykonywać ręcznie,

- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima), należy osłonić matami ze słomy, tkanin jutowych lub torfem.

- bezpośrednio pod konarami drzew nie należy składować materiałów  budowlanych oraz ziemi z wykopów.

h) Zaplecze budowy zorganizowana terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

 

Inwestor utrzyma teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, będzie stosować się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska. W czasie realizacji inwestycji należy unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji. Dla zmniejszenia tych uciążliwości, wynikających przede wszystkim z robót drogowych, roboty należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej. Odpady, które nie zostaną wykorzystane gospodarczo, zostaną odebrane przez służby komunalne. Położenie omawianego zadania oraz jego skala nie wskazują na możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji nie obejmuje swym zasięgiem obszarów podlegających szczególnym formom ochrony w trybie ustawy o ochronie przyrody. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000.

 

III.     Uczynić charakterystykę  przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1do niniejszej decyzji i jej integralną częścią.

 

U Z A S A D N I E N I E

Procedura oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko została wszczęta w związku ze złożonym w dniu 1 lutego 2011 r. wnioskiem Gminy Tychowo, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gminnej drogi dojazdowej do drogi powiatowej nr 1175Z w miejscowościach Dobrowo - Dobrówko, a siedzibą Aresztu Śledczego Wydział Zamiejscowy w Koszalinie, realizowanego na działkach nr 136, 145/4,148,155/2, część działki nr 465 i 145/3 obręb 033 Dobrowo, gm. Tychowo.

W dniu 2 lutego 2011 r. zawiadomiono właścicieli gruntów, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie o toczącym się postępowaniu. Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu.

W dniu 2 lutego 2011 r. zawiadomiono strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie. Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz Sołectwa Dobrowo oraz stronie internetowej urzędu.

Po przeprowadzeniu analizy załączonej do wniosku dokumentacji stwierdzam, że planowana inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), projektowana przebudowa drogi gminnej kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. „do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie, lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. l, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. l, o ile progi te zostały określone", tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Działając na podstawie art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz Tychowa w dniu 2 lutego 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w powyższej sprawie. Postanowieniem nr WST.K-4240.5.2.2011.AL z dnia 14 lutego 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną nr PS-N-NZ-4010-7/11 z dnia
10 lutego 2011 r. stwierdził, potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25poz. 150 z późn. zm.). Na etapie realizacji i eksploatacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się zastosowania niebezpiecznych substancji, mogących prowadzić do natychmiastowego powstania zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia, położony jest kompleks leśny oraz siedlisko przyrodnicze kwaśne buczyny niżowe (kod 9110-1). W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wycinkę 29 sztuk drzew tj. buk (4 szt.), brzoza (15 szt.), klon (6 szt.) oraz jesion (4 szt,). Na obszarze planowanej wycinki nie występują gatunki chronionych ptaków. Biorąc powyższe pod uwagę oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, a także fakt, że przedmiotowa wycinka będzie przeprowadzana poza okresem lęgowym ptaków, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej wycinki na środowisko oraz na powyżej wymienione siedlisko przyrodnicze. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi programem Natura 2000. Najbliższy obszar tak sklasyfikowany, to projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk pn. „Dorzecze Parsęty" (kod PLH320007), zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW), zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13.11.2007 r., przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG. pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2007)5403), który położony jest w odległości około 3,0 km na południowy zachód od granic planowanej inwestycji. W oparciu o wyniki waloryzacji przyrodniczej Gminy Tychowo, opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, stwierdzam, że na terenie oddziaływania inwestycji nie występują gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, które mogłyby zostać zniszczone w czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja nie narusza integralności wyznaczonych obszarów Natura 2000 oraz nie naruszy ich powiązań z innymi wyznaczonymi obszarami. Z uwagi, że inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na walory przyrodnicze okolicznego terenu, lokalizacja i charakter planowanej inwestycji pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Na tej podstawie stwierdzono, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 .

Projektowana inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą maszyn. W czasie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasów poza terenem inwestycji. Zanieczyszczenia powietrza będą miały charakter lokalny i wystąpią w otoczeniu placu budowy. Wpływ prowadzonych robót na wody powierzchniowe i podziemne ograniczy się do niewielkich spływów niesionymi wodami opadowymi. Wpływ ten będzie eliminowany poprzez właściwy nadzór nad pracami budowlanymi. Oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją powyższego przedsięwzięcia nie będą wywierały znaczącego wpływu na ludzi oraz środowisko przyrodnicze sąsiadującego terenu. Zarówno wielkość jak i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji nie spowoduje obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz uzyskane opinie Burmistrz Tychowa w dniu 21 lutego 2011 r. postanowieniem Nr GBŚ.6220.1.2011.KM. stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Tychowa podał do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia. Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2011 r. Powyższe obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na tablicy Sołectwa Dobrowo. W dniu 22 lutego 2011 r. Burmistrz Tychowa zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie przed wydaniem decyzji. W trakcie postępowania administracyjnego do Urzędu Miejskiego w Tychowie nie wniesiono uwag i wniosków do zebranych dokumentów związanych z planowaną inwestycją.

Planowane przedsięwzięcie w części zlokalizowane jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Tychowie Nr XIV/93/07 z dnia 27 września 2007 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w powyższym planie planowana inwestycja nie jest sprzeczna z jego ustaleniami.

W trakcie postępowania administracyjnego do Urzędu Miejskiego w Tychowie nie wniesiono uwag i wniosków do zebranych dokumentów związanych z planowaną inwestycją.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, nie będzie również miała niekorzystnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą i usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia oraz uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska uwzględniając wniosek inwestora jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tychowa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i umieszeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg wykazu  w aktach,
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tychowo,
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Tychowo,
  4. a/a.

 


Załącznik

28 KBPobierzPodgląd pliku