Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

Burmistrz Tychowa
Zaprasza do złożenia ofert na
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
na zadaniu pod nazwą :
 Przebudowa gminnych dróg dojazdowych w tym: ul. Ogrodowej, Targowej, Kochanowskiego – Słowackiego, i Dolnej w Tychowie oraz drogi gminnej Dobrowo – Dobrówko, 
które Gmina Tychowo będzie realizować w okresie od miesiąca kwietnia do września w 2011 r.
w ramach
 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2011
Projekt nr 25/NPPDL/2010. Gmina Tychowo
Szczegóły zakresu robót drogowych i towarzyszących podane są na stronie internetowej bip.tychowo.pl w zakładce Zamówienia publiczne, Ogłoszenia przetargów, Gmina Tychowo.
Do oferty należy załączyć:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, potwierdzenie przynależności do PIIB, referencje.
W ofercie należy podać kwoty (brutto) za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w rozbiciu na  zakresy i ulice:
1. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej – ul. Dolnej, Kochanowskiego –Słowackiego –
2. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej – ul. Ogrodowej, Targowej -  
3. Przebudowa gminnej drogi dojazdowej Dobrowo- Dobrówko –
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zakresy.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2011 r. Miejsce złożenia oferty - Urząd Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, lub przesłać na ww. adres.
Ustala się termin związania ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wszelkie informacje dot. składania ofert, można zasięgnąć w U M w Tychowie i telefonicznie pod numerem 94 31 60 259. Burmistrz  zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, unieważnienia zaproszenia i wyboru, bez podania przyczyn. O dokonanym wyborze powiadomi wybranego oferenta listownie i ogłoszeniem na swojej stronie internetowej.
 
- publikacja ogłoszenia w Głosie Koszalińskim,
- tablica ogłoszeń w UM w Tychowie,
- strona internetowa Gminy.
 
-a/a.