Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Uproszczony Plan Urządzenia Lasów

Burmistrz Tychowa
 
Zgodnie z Art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach
(Dz. U. Nr 101. poz 444 z dnia 8 listopada 1991 r.)
oraz przedłożonym przez Agencję Cezar pracownię urządzania lasu, Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna 28,
 
 Uproszczonym Planem Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie wsi Bukówko, Dobrowo, Motarzyn i Osówko, Gmina Tychowo,
 
INFORMUJE
 
wszystkie osoby fizyczne i wspólnoty gruntowe – właścicieli lasów
 
że w Urzędzie Miejskim w Tychowie ul. Bobolicka 17 w pokoju nr 14 został wyłożony do publicznego wglądu przedmiotowy projekt
z dniem 07 września 2010 r.,  na okres 60 dni.
Zaznacza się, że wskazany Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski
w sprawie planu do
Starosty Białogardzkiego
 ul. 1 –go Maja 18, 78-200 Białogard.
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości i zamieszczenia:
- Tablica ogłoszeń UM; Sołectwa: Bukówko, Dobrowo, Motarzyn, Osówko; bip.tychowo,