Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Ogłoszenie - przeznacza do sprzedaży w procedurze przetargu nieograniczonego drewno z wycinki z pasa drogowego gminnej drogi dojazdowej do miejscowości RUDNO, obręb Stare Dębno.

Tychowo, dnia 05.052010 r.
GBŚ.ZG. 7635-1/10
OGŁOSZENIE
BURMISTRZ TYCHOWA
przeznacza do sprzedaży w procedurze przetargu nieograniczonego drewno  z wycinki z pasa drogowego gminnej drogi dojazdowej do miejscowości RUDNO,obręb Stare Dębno.
Pozyskanie drewna nastąpi zgodnie z decyzją Starosty Białogardzkiego znak BOŚ. 6131-1-16/10 z dnia 2010-04-23, w następującym asortymencie i ilościach : kasztanowiec – 79 szt., dąb – 33 szt., sosna – 3 szt., topola – 8 szt., klon – 1 szt., brzoza – 1 szt.
Szczegółowe zestawienie szacowanego drewna do pozyskania z wycinki podaje tabela nr 1. stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.      Oferta na zakup drewna powinna obejmować cały asortyment. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych jak również wariantowych.
2.      Oferent jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 800,00 zł, słownie: osiemset złotych, wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy Białogard, O/Tychowo nr 10 8562 0007 0050 0050 2000 0170, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wybranemu oferentowi wadium zostanie zaliczone w poczet ceny.
3.      Termin związania z ofertą - 7 dni od otwarcia ofert.
4.      Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo, z opisem: „Oferta na zakup drewna z przebudowy gminnej drogi dojazdowej w m. Rudno.”
5.      Termin złożenia oferty upływa w dniu 13.05.2010 r. o godzinie 10.00, decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do urzędy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2010 r. o godzinie 10.15 w Gabinecie Burmistrza, otwarcie jest jawne, na otwarciu zostanie podana cena szacunkowa zbycia, oraz nazwa oferenta i cena oferowana.
Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena – 100 p
Sposób obliczania: (cena badanej oferty/ cena najwyższej oferty)x100 pkt.  
Wybrany oferent zostanie powiadomiony o przyjęciu oferty i w okresie do 7 dni od datowania powiadomienia jest obowiązany wnieść zadeklarowaną cenę za drewno na konto BSB O/Tychowo nr 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020. Po okazaniu dowodu wniesienia całości wpłaty, drewno przechodzi na własność wybranego oferenta wraz z częścią robót jaką wykonawca przebudowy drogi - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o., 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, ma wykonać na rzecz Gminy Tychowo w zakresie drzew w kontrakcie przebudowy drogi.
Informuję, że Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o., 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1,w obowiązku umownym przebudowy drogi ma za zadanie wykonać mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni, wywiezienie materiału z wycinki na odległość do 2 km, oraz usunięcie pozostałości po karczunku drągowizny, karczy, gałęzi i resztek z drzew objętych decyzją Starosty Białogardzkiego do wycinki. Pnie drzew są oznaczone numerami od 1 do 125, co umożliwia ich identyfikację.  Cała wpłata za drewno na wskazane konto jest jednoznaczna z przejęciem na wpłacającego obowiązku dopilnowania pozyskanego materiału i wszelkie sprawy związane z jego przejęciem należy uzgodnić już z wykonawcą przebudowy drogi.
Gmina zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu jeżeli oferty nie będą spełniać oczekiwań.
 
Tychowo, dnia 06.05.2010 r.                                                            Burmistrz Tychowa
 
- Tablica ogłoszeń UM Tychowo.
www.bip.tychowo.pl - ogłoszenia
 

Tabela - Szczegółowe zestawienie drewna

51 KBPobierzPodgląd pliku