Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległychSekretarz
Krystyna Dobrzańska
tel. 94 3160277

 

Sekretarz nadzoruje i kontroluje prawidłowość funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu oraz zapewnia:

 1. sprawne funkcjonowanie urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:

  a) organizację pracy w urzędzie,
  b) przestrzeganie dyscypliny pracy w urzędzie,
  c) przestrzeganie przez pracowników urzędu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu,
  e) jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,

 2. prawidłową organizację pracy biurowej w urzędzie, a w szczególności :

  a) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,
  b) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
  c) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,

 3. przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przez pracowników urzędu,
 4. przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
 5. Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem referatu do spraw organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów w tym:
  a) organizacyjne przygotowywanie sesji oraz posiedzeń komisji,
  b) protokółowanie obrad sesji oraz posiedzeń komisji,
  c) opracowywanie materiałów z obrad,
  d) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji,
  e) prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych,
  f) czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych przez jednostki, do których są adresowane.
 7. udział w opracowywaniu projektów działania rady na okres kadencji, rocznych i okresowych planów pracy rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,
 8. nadzór nad terminowym opracowywaniem projektów uchwał rady,
 9. prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw,
 10. opracowywanie na zlecenie przewodniczącego rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady lub jej organów,
 11. podejmowanie, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego rady i Burmistrza, czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terenie gminy,
 12. współdziałanie w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego rady i Burmistrza w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej,
 13. prowadzenie spraw związanych z nadaniem odznaczeń oraz organizowanie uroczystości wręczania odznaczeń, odznak, wyróżnień itp.
 14. prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym rady lub jej organów,
 15. koordynowanie dyżurów i spotkań radnych i Burmistrza z wyborcami,
 16. przedkładanie uchwał rady gminy wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej,
 17. prowadzenie spraw związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich,
 18. prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,