Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

RENATA PRZYGODZKA - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
TEL. 94 3160262


1.    W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)    opracowywanie i aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego i przedstawianie go Staroście do zatwierdzenia,
2)    opracowywanie i aktualizowanie aneksów funkcjonalnych do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
3)    obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4)    sporządzanie rocznego planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i przedstawianie go do akceptacji Burmistrzowi,
5)    opracowywanie i aktualizowanie regulaminu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6)    organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów Gminnego Zespołu ZK oraz opracowywanie w tym zakresie wymaganej dokumentacji,
7)    przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym
8)    współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczenia i unieszkodliwienia materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego,
9)    zapewnienie kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, w tym:
a)    gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena występujących zagrożeń,
b)    monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń,
c)    dostarczanie niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,
10)    opracowywanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego,
11)    opracowywanie i aktualizowanie planu dystrybucji i wydawania preparatów jodowych.

2.    w zakresie spraw obronnych:
1) opracowywanie i aktualizowanie ,w ramach planowania obronnego, planu
operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny i przedkładanie go do zatwierdzenia Wojewodzie,
2) opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,                                                 
3) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji stanowiska  kierowania (SK) Burmistrza i przemieszczenia się na zapasowe miejsce pracy,
4) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Burmistrza,
5) organizowanie i  przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
6) realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
7) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
8) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym  opracowywanie:
a) planu świadczeń osobistych Gminy Tychowo na dany rok,
b) planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Tychowo,
c) planu świadczeń rzeczowych Gminy Tychowo na dany rok,
d) planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia
     mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Tychowo,  
e) zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych  przewidzianych  do realizacji na obszarze gminy,
9) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji oraz planu akcji kurierskiej  Gminy
    Tychowo,
10) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:
a) opracowanie programu szkolenia obronnego Gminy na lata ..............,
b) opracowanie planu szkolenia obronnego Gminy na dany rok,
c) opracowanie dokumentacji szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
11) prowadzenie spraw wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS),
12) organizacja zastępczych miejsc szpitalnych oraz opracowanie i aktualizowanie Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy,
13) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
14) opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na okres
      zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
15) naliczanie zasiłków dla żołnierzy rezerwy, powoływanych na ćwiczenia wojskowe,
16) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki na członkiem rodziny,
17) wydawanie decyzji w sprawie uznania  za osobę posiadającą na wyłącznym
      utrzymaniu członków rodziny,
18) wydawanie i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
19. zapewnienie sprawnego wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
20)sporządzanie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu, uprzywilejowanych w gminie, mających pierwszeństwo otrzymania upoważnień paliwowych w przypadku wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie i przesyłanie go Wojewodzie.

3.    w zakresie obrony cywilnej:
1)    opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy,
2)    ustalanie wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych, funkcjonujących na terenie gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej
3)    opracowywanie rocznych planów zamierzeń w zakresie ochrony ludności,
4)    wydawanie zarządzeń Burmistrza – Szefa OC Gminy – w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
5)    tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji sił obrony cywilnej,
6)    opracowywanie i aktualizowanie planów działania formacji obrony cywilnej,
7)    opracowywanie i aktualizowanie planu przyjęcia ewakuowanej ludności,
8)    planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
9)    przygotowanie i zapewnienie działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania,
10)    prowadzenie gminnego magazynu obrony cywilnej,
11)    organizowanie szkoleń, treningów oraz ćwiczeń obrony cywilnej i opracowywanie w tym zakresie dokumentacji,
12)    planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
13)    planowanie i przygotowanie do działania urządzeń do likwidacji skażeń,
14)    planowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
15)    wykonywanie innych zadań związanych z obrona cywilną,
16)    sporządzanie oceny stanu przygotowań ochrony ludności i OC w Gminie i przedkładanie jej Staroście.


4.    Inne sprawy

1) prowadzenie kancelarii niejawnej,
2) współpraca z jednostkami OSP funkcjonującymi na terenie Gminy Tychowo,
3) współdziałanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
4) udzielanie pierwszej pomocy pracownikom Urzędu Miejskiego,
5) wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników Urzędu Miejskiego,
6) wykonywanie innych czynności zlecanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub     Sekretarza Gminy, a wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychowie.