Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

 

UCHWAŁA VIII/75/11

RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na lata 2012 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 , poz. 1070 z późn. zm2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na okres kadencji 2012-2015 wybiera się następujące osoby:

a) Lidia Siwek

b) Elżbieta Tokarska

§ 2. Spośród osób wymienionych w § 1 wskazuje się Elżbietę Tokarską jako ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113.

2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1787; z 2002r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 228, poz.2256, Nr 188, poz. 1838; z 2004r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703 i 2702; z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i 1410, Nr 131, poz. 1102; z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 204, poz.1482, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433; z 2008r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz.1457, Nr 228, poz.1507, Nr 234, poz.1571; z 2009r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714.

OGŁOSZENIE

BURMSTRZA TYCHOWA

 dnia 30 maja 2011 r.

O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Burmistrza Tychowa podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie może być:

1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,2)  osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,4)  adwokat i aplikant adwokacki,5)  radca prawny i aplikant radcowski,6)  duchowny,7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,9)  radny gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która będzie dostępna w pok. 12 (I piętro) i sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie oraz na stronie internetowej www.tychowo.pl

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4) zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,6) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uwaga: Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miejski w Tychowie,

Biuro Rady – pok. nr 12

w terminie od 14 do 30 czerwca 2011 r. w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                 
Burmistrz Tychowa

 

zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1787; z 2002r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 228, poz.2256, Nr 188, poz. 1838; z 2004r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703 i 2702; z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i 1410, Nr 131, poz. 1102; z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 204, poz.1482, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433; z 2008r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz.1457, Nr 228, poz.1507, Nr 234, poz.1571; z 2009r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714.
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

Pismo Prezesa Sadu Okręgowego w Koszalinie

338 KBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

47 KBPobierzPodgląd pliku

Lista osób zgłaszających kandydata

134 KBPobierzPodgląd pliku