Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Burmistrz Tychowa, uprzejmie informuje, że dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG będzie pozostawać w gestii Ministerstwa Gospodarki.

 

Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wchodzą w życie z dn. 1 lipca 2011).

Zadaniem CEIDG będzie:

•         ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

•         udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie

•         umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego

•         umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wpisowi do CEIDG podlegać będą następujące dane:

•         firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada

•         numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada

•         numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada

•         informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy

•         oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju

•         adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada

•         data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

•         określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

•         informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

•         informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta

•         dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa

•         informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

•         informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora

•         informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania

•         informacja o wszczęciu postępowania naprawczego

•         informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Ewidencja działalności gospodarczej jest prowadzona obecnie lokalnie przez urzędy gminy. Centralizacja rejestru nastąpi 1 lipca 2011 r.

Wpis do rejestru

Wniosek o wpis do CEIDG będzie można złożyć:
1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG. System teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o przyczynach nieprawidłowości wniosku.
2) W wybranym urzędzie gminy
a) Osobiście (z własnoręcznym podpisem)
b) poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie)
W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy weryfikacja jego treści pod względem formalnym, jak również potwierdzenie przyjęcia leży po stronie urzędu gminy. Tam też wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.
Następnie CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do: wskazanego przez przedsiebiorcę naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

Wnioski o wpis do CEIDG będą wolne od opłat.

Dostęp do danych CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych (PESEL oraz adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej).

Obecnie dane nie są scentralizowane. Dostęp do danych przedsiębiorcy jest możliwy poprzez urząd gminy, w którym dokonano rejestracji przedsiębiorcy. W ramach procesu centralizacji urzędy gmin przekażą dane przedsiębiorców wykonujących działalność oraz tych, którzy zawiesili działalność gospodarczą, zawarte w dotychczasowych ewidencjach, za pośrednictwem stworzonej do tego celu aplikacji SAGED. Określone zostaną również szczegółowe zasady dostępu do CEIDG.

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl oraz w artykule "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – od 1 lipca 2011 r.".

 


Rejestracja jako płatnik podatku VAT

 

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

201 KBPobierzPodgląd pliku

INSTRUKCJA DO WNIOSKU

823 KBPobierzPodgląd pliku